Privacybeleid.

MiriamBos.com, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring


Wij vinden de privacy van onze klanten heel belangrijk. Wij gebruiken de gegevens van onze klanten alleen voor onze eigen administratie en delen die niet met derden tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn.
Als u vragen heeft over de gegevens die wij van u bewaren of als u wil dat uw gegevens verwijderd worden, stuur dan een mail naar [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken

MiriamBos.com verwerkt uw persoonsgegevens als u zich opgeeft voor onze nieuwsbrief of als u een opdracht aan ons verstrekt.

Voor de nieuwsbrief verwerken wij de volgende gegevens
Voor- en eventueel achternaam.
E-mail adres.

Van opdrachtgevers verwerken wij de volgende gegevens die we nodig hebben voor facturatie:
Bedrijfsnaam
Voor en achternaam contactpersoon
Adres
Telefoonnummer
E-mail adres
KVK nummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verzamelen geen gegevens van mensen die jonger zijn dan 16 jaar.
Bij bezoekers die zich opgeven voor de nieuwsbrief kunnen wij echter niet controleren of zij ouder zijn dan 16. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Doelen

MiriamBos.com verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

MiriamBos.com neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermijn

MiriamBos.com bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie?n) van persoonsgegevens:
Nieuwsbrief: zodra u aangeeft de nieuwsbrief iet te willen ontvangen verwijderen wij uw gegevens onmiddellijk,
Facturatie: De gegevens blijven zeven jaar na het lopende belastingjaar bewaard. Dit is de wettelijke termijn die de belastingdienst daarvoor stelt.

Delen van persoonsgegevens met derden

MiriamBos.com verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Nieuwbrief: Deze gegevens worden niet met derden gedeeld.
Opdrachtgevers: Deze gegevens worden verwerkt in onze financi?le administratie en worden gedeeld met onze boekhouder en met de belastingdienst.

Cookies

De website van MiriamBos.com is gemaakt met WordPress en gebruikt cookies voor het kunnen plaatsen van commentaar op blogs.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar [email protected]

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. MiriamBos.com zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

MiriamBos.com wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MiriamBos.com neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]